Výzva na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2019/2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku v základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2019/2020.

Charakteristika výzvy:

V roku 2012 schválením Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006 sa začala realizácia jazykových stáží učiteľov ruského jazyka v Ruskej federácii.

Cieľom stáže je poskytnúť učiteľom ruského jazyka a učiteľom predmetov vyučovaných v ruskom jazyku v základných, stredných a jazykových školách a učiteľom pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk možnosť praktického zdokonalenia sa v používaní živého ruského jazyka v rámci jeho kulturologického aspektu, umožniť im získať prehľad o moderných metodikách a didaktických pomôckach výučby ruského jazyka na primárnom, nižšom sekundárnom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ponúknuť im osobnú a jedinečnú skúsenosť s vyučovaním ruského jazyka ako cudzieho jazyka vo vybranej vzdelávacej inštitúcii v Ruskej federácii.

Proces výberu uchádzačov o stáž:

Hodnotiaca a výberová komisia posúdi prihlášky a pridelí body kľúčovým častiam prihlášky podľa schválených interných kritérií. Hodnotia sa skutočnosti uvedené v prihláške a v motivačnom liste.

Uchádzačom budú pridelené body za ďalšie vzdelávanie, bonusové body za prípravu žiakov na súťaže, absolvovanie vzdelávania RUJ v zahraničí, za koordináciu medzinárodných projektov a žiackych výmen v RUJ alebo napr. za predsedníctvo v predmetovej komisii cudzích jazykov a pod.

Ak sa uchádzač v minulosti zúčastnil tejto stáže, komisia bude akceptovať prihlášku iba v prípade, že sa stáž uskutočnila minimálne pred piatimi rokmi.

Úspešní uchádzači budú mailom informovaní o ďalšom postupe a ich zoznam bude zverejnený na webovej stránke MPC. Neúspešní kandidáti budú mailom informovaní o ich nezaradení na stáž.

Predpokladaný termín a dĺžka trvania jazykovej stáže:

marec – apríl 2020, dva týždne

Podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny pre zapojenie sa do výzvy:

Uchádzač musí splniť všetky podmienky oprávnenosti pre zapojenie sa do výzvy a predložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku, ktorá je uvedená v prílohe výzvy spolu s predpísanou dokumentáciou. Informácie o predpísanej dokumentácii sú uvedené v prihláške. Pri nesplnení základných podmienok pre podanie prihlášky bude uchádzač vylúčený z procesu výberu.

Do tohto kola výzvy sa môžu zapojiť pedagogickí zamestnanci (samostatní PZ, PZ s 1. atestáciou, PZ s 2. atestáciou) – kvalifikovaní učitelia ruského jazyka alebo učitelia predmetov vyučovaných v ruskom jazyku, ktorí v čase podania prihlášky aktívne vyučujú ruský jazyk v základnej alebo strednej škole v SR, kvalifikovaní učitelia ruského jazyka v jazykovej škole v SR a kvalifikovaní učitelia ruského jazyka pre kontinuálne vzdelávanie. Základnou podmienkou oprávnenosti cieľovej skupiny tiež je, aby žiadatelia boli zároveň zamestnancami školy/školského zariadenia alebo inštitúcie, ktorej riaditeľ prihlášku podpisuje.

V motivačnom liste stručne a zrozumiteľne uveďte tieto skutočnosti:

dôvod Vášho záujmu absolvovať stáž;
rok a počet hodín RUJ, ktoré ste vyučovali za posledné tri roky;
rok, miesto a názov akreditovaného vzdelávania v RUJ, ktoré ste absolvovali
(k dokumentácii treba priložiť kópiu osvedčenia);
rok, miesto a názov iných druhov vzdelávania v RUJ, ktoré ste absolvovali (k dokumentácii treba priložiť kópiu osvedčenia);
rok a názov súťaže, na ktorú ste aktívne pripravovali Vašich žiakov;
rok a názov medzinárodného školského projektu v RUJ, na ktorého organizácii ste aktívne participovali;
rok organizácie medzinárodného žiackeho výmenného pobytu alebo návštevy s RUJ ako komunikačným jazykom, ktorý ste aktívne organizovali;
iné závažné skutočnosti, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť výber uchádzača, napr. predsedníctvo v predmetovej komisii ruského jazyka atď.

Prihláška musí byť podpísaná riaditeľom/zriaďovateľom školy/školského zariadenia alebo inštitúcie, ktorý svojím podpisom potvrdzuje súhlas s účasťou a uvoľnením žiadateľa na stáž.
Finančné podmienky stáže v zmysle Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006:

úspešným uchádzačom o stáž prijímajúca ruská strana poskytne bezplatné štúdium, ubytovanie vo vysokoškolských internátoch za úhradu a vysielajúca slovenská strana uhradí výdavky spojené s vycestovaním do miesta štúdia a späť (zabezpečí a zakúpi letenky a víza),

nominovaní účastníci stáže sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na svoje náklady.

Spracovanie záverečnej správy:
Do 15 pracovných dní po návrate zo stáže každý učiteľ napíše správu o stáži, opíše poznatky a skúsenosti, napíše odporúčania, opíše prínos stáže pre jeho prax a návrhy na obohatenie štátneho vzdelávacieho programu. Správu zašle na adresu: alena.cintulova@minedu.sk

Adresa pre zasielanie prihlášok (je uvedená aj v prihláške):

PhDr. Alena Cintulová

Odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová č. 1
813 30 Bratislava

Kontakty:

tel.: 02/59 374 628

e-mail: alena.cintulova@minedu.sk

Ukončenie prijímania prihlášok na dvojtýždňovú stáž v Ruskej federácii:

10. januára 2019 (pri registrácii platí dátum uvedený na poštovej pečiatke)

Samotnú výzvu spolu s prihláškou nájdete v prílohe.

Termín ukončenia výzvy je 10. 01. 2019 .

Prílohy:

https://mpc-edu.sk/vyzva-na-dvojtyzdnovu-jazykovu-staz-v-ruskej-federaci...

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky