Výsledky XV. kola medzinárodnej olympiády v Moskve

Za posledných niekoľko rokov sa koná medzinárodná olympiáda každoročne, koncom kalendárneho roka. Organizátorom je stabilne Inštitút ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.
Ten koná výber najlepších pre priamu účasť vo finále prostredníctvom dištančných testov. Krajiny dodajú zoznam víťazov, v našom prípade celoslovenského kola olympiády. Podmienkou účasti je včasná osobná registrácia na webovej stránke Inštitútu, väčšinou do konca augusta daného roka. Víťazi môžu vynechať prvé kolo testu, v druhom sa zisťuje ich pohotovosť, jazyková zručnosť, gramatické kompetencie ... . Pozvaných je max. 8 účastníkov za krajinu a jeden sprevádzajúci pedagóg.
S potešením konštatujeme za celoslovenskú odbornú komisiu pre prípravu a prevedenie olympiády ruského jazyka na Slovensku, že v roku 2017 sa v Moskve zúčastnilo šesť najúspešnejších z dištančného testu, ktorým poslala Moskve pozvania. Ešte väčším potešením je fakt, že z vlaňajších účastníkov pocestovali znovu traja. To dokazuje ich úroveň schopností byť úspešnými v tejto forme. A veľká vďaka patrí IUVENTE, menovite sekretárke ruskej olympiády Mgr. Vladimíre Kosorínskej, za organizovanie potrebných sprievodných vybavovačiek. Ceníme si vysoko pomoc Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, menovite doc. Tatiany Viktorovny Dronskej a vedeniu Centra. Prijatie víťazov na Veľvyslanectve RF v Bratislave samotným pánom Veľvyslancom, J. E. Alexejom L. Fedotovom ako aj každoročný sponzoring oboch organizácií v poskytovaní cenných knižných darov sú neodmysliteľné a na vysokej úrovni sprevádzajú ruskú olympiádu.
Členovia delegácie za Slovensko v dňoch 3. až 9. decembra 2017 boli:
Za gymnáziá: Ivan Pančiak, maturant Gymnázia z Myjavy
Ján Teodor Gajdoš, maturant Gymnázia na Poštovej ul., Košice
Alexandra Sušková, 3. ročník Gymnázia Pavla Horova, Michalovce
Timea Jurčová, 1. ročník Gymnázia Ľ. Štúra, Trenčín
Hana Hucpejová, 1.ročník Gymnázia na Poštovej ul., Košice
Za základné školy:
Peter Hucpej, ZŠ na Nám. pápeža Jána Pavla II, Vranov nad Topľou
Vlani boli ešte dve dievčatá, dvojnásobné účastníčky moskovskej olympiády, žiačky ZŠ. Jedná sa o Hanu Hucpejovú a Timeu Jurčovú. Tretím dvojnásobným účastníkom je najúspešnejší po oba roky v Moskve Ivan Pančiak.
Podľa mienky súťažiacich sa požiadavky zvyšujú, obsah olympiády je veľmi náročný na fakty, znova aj na gramatickú zložku jazyka, schopnosť viesť dialógy, ovládať podrobnosti z kultúry a umenia Ruska, orientáciu v názornom materiáli a jeho zaujímavom komentovaní, prirodzenom využití pri svojom vystúpení pred odbornou porotou.
Aj program mimo súťaže bol veľmi bohatý, pestrý a rôznorodý. Pri vzdialenostiach v Moskve fyzicky veľmi náročný. Organizátori sa starali o zahraničných hostí výborne, venovali všetkým rovnako veľkú pozornosť. To platí aj pre záujem Veľvyslanectiev jednotlivých krajín, zastupiteľstiev v Moskve. Vznikli nové, neopakovateľné priateľstvá, boli získané jedinečné skúsenosti, navštívené pamätné miesta, na ktoré sa len tak nezabúda. O tom viac spomienky Ivana Pančiaka.
A aj výsledky XV. medzinárodnej olympiády v Moskve sú pre našu rusistickú verejnosť potešujúce.
V doplnkovej forme olympiády “ Mladý rečník“ získal spolu s asi 9-imi ďalšími víťazstvo Ivan Pančiak. Vlani bol druhý. V roku 2016 získal dokonca víťazstvo v písaní slohovej práce /ako jeden z piatich/.
Tento nadšený ruský olympionik pod kvalitným vedením pani kolegyne Natálie Šipošovej skončil celkovo na druhom, t.j. striebornom mieste, v úrovni medzinárodného európskeho portfólia B2 /opäť s ďalšími účastníkmi, ktorí dosiahli približne rovnakú úspešnosť v bodoch/.
Na celkovom treťom, t.j. bronzovom mieste, skončil Ján Teodor Gajdoš z Košíc v B2. Nenájdete ho v zozname víťazov celoslovenského kola za rok 2017. Vtedy skončil v kraji Košice druhý vo svojej skupine. V roku 2016 sa ako víťaz kraja dostal na celoslovenské kolo do Bratislavy, kde sa umiestnil celkovo na 4. mieste Odvážil sa ako samostatný účastník zdolať požiadavky pre účasť v medzinárodnej olympiáde – a oplatilo sa. Urobil úspešne obe kolá dištančných testov!
Ďalší naši súťažiaci získali Certifikát o účasti na XV. medzinárodnej olympiáde v Moskve.
Timea Jurčová v úrovni C1, hoci sa ruský jazyk v škole neučí. Alexandra Sušková v úrovni B1, jej brat Samuel bol úspešným v Moskve v roku 2014, mala motiváciu. Úloha ich pedagóga v príprave, kolegyne Ľuboslavy Žolnovej je neopomenuteľná. Hana a Peter Hucpejovci- súrodenci, čo je ojedinelé, ale svedčí to o perfektnej príprave kolegyne Nadi Novosiadlej v A2.
Zo získaných poznatkov od účastníkov budeme čerpať pri tvorbe ďalších úloh a zadaní pre ďalšie kolá olympiády. Nikdy nemožno byť celkom spokojnými. Čakáme úspechy v medzinárodných fórach od bilingválnych gymnázií, vychádzajúc z ich neporovnateľne a mnohonásobne vyššej dotácie hodín ruského jazyka týždenne...
Máme pred sebou zaujímavé perspektívy pri organizovaní už 48. ročníka našej najstaršej cudzojazyčnej olympiády na Slovensku. Počet účastníkov krajských kôl sa zväčšuje, v tomto roku podľa telefonátov z jednotlivých ZŠ a SŠ to vyzerá na vysoký počet nováčikov. To poteší. Chceme veriť v zachovanie a povznesenie úrovne, zlepšovanie poznatkov z kulturológie Slovenska a Ruska, z aktívnej komunikácie, z vylepšovania štylistiky predovšetkým celkovej úrovne v kategórii “B“. Z odôvodňovania skutočností, ako k daným vedomostiam účastníci k aplikovaným poznatkom prišli. Podiel osobnej zainteresovanosti, vyhľadávania na dostupných stránkach internetu, sledovania ruských kanálov v TV.
Zopakujem dávno známe: učíme sa a študujeme ruský jazyk preto, aby sme po rusky hovoriacim ľuďom približovali slovenskú kultúru a umenie, naše tradície..., aby sme získali krásny čitateľský zážitok z čítania ruskej literatúry v origináli, aby sme pri štúdiu mohli siahnuť po ruskej odbornej literatúre bez ťažkostí s porozumením. A pri cestách po svete sa ním dorozumievali s mnohými nositeľmi a aj nenositeľmi ruského jazyka na miestach, kam sa svetová inteligentná verejnosť vracia a s obdivom spoznáva výdobytky svetovej kultúry a kde zaznie ruské slovo, cítili sa ako doma. To je cieľom vyučovania ruského jazyka na Slovensku. Máme kvalitných a dobre po rusky hovoriacich pedagógov pod metodickým vedením našej stavovskej organizácie - Asociácie rusistov Slovenska.
S nutnou skromnosťou, sebareflexiou, analýzou prípadných neúspechov, sebakritikou a nepreceňovaním seba a svojich žiakov /aj to sa u jednotlivcov občas stáva/ dosahovali vyššiu úroveň, osobnú radosť a zadosťučinenie zo svojej nenahraditeľnej práce. Veď všetci sme len ľudia a nikto nie je dokonalý.
PhDr. Mária Matušková, predsedníčka odbornej komisie na prípravu a prevedenie olympiády ruského jazyka na Slovensku

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky