Konferencia IVANOVO (15. - 16. septembra 2016)

Vážení kolegovia!
Pozývame vás na konferenciu venovanú aktuálnym otázkam výučby ruského jazyka ako nepôvodného pre cudzincov a ako cudzieho jazyka v škole, tiež inovatívnym postupom a metodikám, ktoré napomáhajú efektívnej výučbe predmetu „Ruský jazyk“ v cudzojazyčnom vzdelávacom prostredí.
Konferencia sa bude konať 15.-16. septembra 2016 v Autonómnom zariadení „Inštitút rozvoja vzdelávania v regióne Ivanovo“ (Автономное учреждение «Институт развития образования Ивановской области» AU IROIO) (Иваново, ул. Большая Воробьёвская, 8).
Konferencia sa koná pod záštitou Ruskej spoločnosti učiteľov ruského jazyka a literatúry s podporou Departmentu školstva Ivanovskej oblasti.
Problémové okruhy konferencie:
Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť príležitosť na výmenu skúseností v oblasti organizácie efektívneho vzdelávacieho prostredia pre štúdium ruštiny ako cudzieho jazyka a ako cudzieho jazyka v nasledujúcich oblastiach:
- taktika managementu, mechanizmy, riešenia pre organizáciu efektívneho vzdelávacieho prostredia pre deti-inofóny ktoré študujú ruský jazyk;
- kroskultúrne taktiky vzdelávacej paradigmy (tvorba poznatkov o kultúrnych osobitostiach a univerzáliach, schopnosti prenášať inú kultúru a zručnosti organizácie medzikultúrnych kontaktov);
- osobnostný význam a motívy detí-inofónov pre štúdium ruského jazyka;
- spôsoby prekonávania medzikultúrnych bariér pri výučbe cudzích jazykov (kultúrna identita, anticipácia a atraktívnosť);
- dialóg a unisono kultúr: sociolingvistické a lingvisticky-kulturologické postuláty ako dominanty úspešnej kultúrnej súčinnosti v cudzojazyčnom vzdelávacom prostredí.
Formát konferencie
Do programu konferencie sú zaradené nasledujúce podujatia:
- plenárne zasadnutie za účasti domácich i zahraničných partnerských organizácií AU IROIO;
- sekčné zasadnutiach;
- okrúhle stoly.
Formy účasti: osobná a diaľková.
Prezentácia materiálov: plenárne a sekčné prednášky, Skype – prednáška, prezentácia a panelová diskusia.
Pre účasť na konferencii je nutné vyplniť prihlasovací formulár a odoslať ho prostredníctvom e-mailu: k307auiro@yandex.ru najneskôr do 15. júla 2016
Formulár prihlášky účastníka konferencie:

Názov prezentácie
Forma účasti (osobná/ na diaľku)
Priezvisko, meno
Akademický titul, vedecká hodnosť
Zamestnanie, pozícia
Adresa miesta bydliska s poštovým smerovacím číslom
Telefón č.:
E-mail:
Rezervácia hotelu nutná (áno / nie)
Rezervácia ubytovne nutná (áno / nie)

Materiály z konferencie - prednášky/prezentácie sa predpokladá publikovať vo forme zborníka s priradením kódu ISBN. Požiadavky na obsah a úpravu materiálov, rovnako ako podmienky publikovania sú uvedené v časti „Informácie pre autorov“. Dead line dodania textov k publikácii - 16. septembra 2016

Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca strana.

Kontakty:
k programových otázkam - k307auiro@yandex.ru , +7 (4932) 413445, 79621697723. Fedotova Marina Leonidovna,
k otázkam ubytovania - ioiro@rambler.ru ; lvs210@rambler.ru , 8 (4932) 384712. Sokolova Lidia Vladimirovna.

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky