PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT PRE PREDMET RUSKÝ JAZYK

PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT PRE PREDMET RUSKÝ JAZYK

Milí učitelia ruského jazyka,
RP MPC v Banskej Bystrici a RP MPC v Prešove Vám celoročne ponúka nasledovné akreditované vzdelávania:

1. Jazyková kompetencia učiteľa ruského jazyka v základnej škole. Aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ, kombinovaná forma - 48 hodín prezenčne a 12 hodín dištančne, 14 kreditov. (223/2010-KV)

2. Tvorba didaktických testov z ruského jazyka. Aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ a SŠ, kombinovaná forma - 20 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne, 11 kreditov. (91/2010-KV)

3. Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka (Letný jazykový kurz). Inovačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ a SŠ, kombinovaná forma - 40 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne, 15 kreditov. (810/2012-KV)

4. Skupinové vyučovanie vo výučbe CJ. Aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ a SŠ, 30 hodín prezenčne, 8 kreditov. (825/2012-KV)

5. Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách RJ v ZŠ a SŠ. Aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov ZŠ a SŠ, 48 hodín prezenčne a 12 dištančne, 15 kreditov. (1032/2013-KV)

6. Tvorba maturitných zadaní z RJ. Aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov SŠ, 22 hodín prezenčne a 8 hodín dištančne, 9 kreditov. (1123/2013-KV)

Ďalej ponúkame:
- Semináre k aktuálnym otázkam podľa záujmu učiteľov.
- Konzultácie osobne, cez e-mail a telefón.

Organizačné pokyny:

1. Kontinuálne vzdelávanie sa uskutoční pre učiteľov, ktorí sa na akreditované vzdelávanie prihlásia záväznou elektronickou prihláškou, pokiaľ sa prihlási dostatočný počet záujemcov (16 – na vzdelávanie, 12 – na overenie kompetencií).
2. Elektronické prihlášky (Prihláška na kontinuálne vzdelávanie a Prihláška na overenie profesijných kompetencií podľa §35, ods. 6 zákona 317/2009 Z. z.), nájdete na webovej stránke www.mpc-edu.sk (http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/prihlasky). Prihlášku zašlite kompletne vyplnenú a podpísanú na adresu Regionálne pracovisko MPC do Banskej Bystrice alebo do Prešova.
3. Príjem Vašej prihlášky a Vaše zaradenie do vzdelávania Vám oznámime na Vašu (nie školskú) e-mailovú adresu, ktorú uvediete v prihláške. Nezabudnite uviesť aj svoje telefónne číslo, na ktoré sa Vám v prípade ďalších pokynov ozveme.
4. Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum z prostriedkov národného projektu PKR. Cestovné hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.

Poznámka:
NA VZDELÁVANIE SA MÔŽU PRIHLÁSIŤ UČITELIA Z CELEJ SK.

Mgr. Alena Koroľová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk a literatúru, RP MPC v Banskej Bystrici
a
PhDr. Viera Nižníková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk a literatúru, RP MPC v Prešove

Mapa Slovenska

Navštevnosť stránky